InformacjeStatutPrzetargiBIP Starostwa

Przetarg na budowê boiska wielofunkcyjnego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: rozstrzygni├¬cia post├¬powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Budowa 'boiska wielofunkcyjnego w Liceum Ogólnoszkta┬│c┬▒cym w Pionkach"
 

Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒ce w Pionkach, dzia┬│aj┬▒c zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie├▒ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pó┬╝n. zm.)

W postêpowaniu wybrano najkorzystniejsz± ofertê Wykonawcy:

EUROCOURT Sp. z o. o.

ul. Wolno┬Â├Ž 8 m 7

26-600 Radom

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy EUROCOURT Sp. z o. o. spe┬│nia warunki okre┬Âlone przez Zamawiaj┬▒cego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przedstawi┬│ ofert├¬ z najni┬┐sz┬▒ cen┬▒ i uzyska┬│ w post├¬powaniu 100 punktów. Jedynym kryterium wyboru ofert by┬│a cena.

 

Stosownie do regulacji art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówie├▒ publicznych Zamawiaj┬▒cy zawiadamia, i┬┐ w niniejszym post├¬powaniu z┬│o┬┐ono nast├¬puj┬▒ce oferty:

Oferta nr 1.

POLCOURT Spó┬│ka Akcyjna

ul. Genera┬│a Zaj┬▒czka 11 lok. C7

01-510 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów – 69,0

 

Oferta nr 2.

Media Stadion sp. z o. o.

ul. Bia┬│owieska 2

71-010 Sczecin

Liczba uzyskanych punktów - 88,8 

 

Oferta nr 3.

UNIPOL Sp. z o. o.

ul. Du├▒ska 73

71-795 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów - 82,1

 

Oferta nr 5.

Firma Kaszub

Dariusz Kaszuba

ul. Rzemie┬Âlnicza 3

83-307 Kie┬│pino-Leszno

Liczba uzyskanych punktów - 99,8

 

Oferta nr 6.

"SPEED - SPORT"

Andrzej Rostkowski

ul. Parkowa 12

05-200 Wo┬│omin

Liczba uzyskanych punktów - 96,8

 

Oferta nr 7.

SAS-BUD Kamil Sasin

ul. Chopina 24

05-822 Milanówek

Liczba uzyskanych punktów - 79,7

 

Oferta nr 8.

Zak┬│ad Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach

ul. Wspólna 23

26-670 Pionki

ACTIVA Longin Witkowski

ul. Narutowicza 53 lok. 6

90-130 ┬úód┬╝

Liczba uzyskanych punktów - 79,5

 

Oferta nr 9.

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe KATRINA

Katarzyna Ziêba

ul. Nowospacerowa 26 m. 5/6

26-600 Radom

"MJM-BUD" Sp. z o. o.

ul. Toru├▒ska 12

26-600 Radom

Liczba uzyskanych punktów -  97,1

 

Oferta nr 11.

EUROCOURT Sp. z o. o.

ul. Wolno┬Â├Ž 8 m 7

26-600 Radom

Liczba uzystanych punktów -  100

 

Oferta nr 12.

WALMAR Sp.z o. o.

ul. Limanowskiego 134

26-600 Radom

Liczba uzyskanych punktów -  72,6

 


Stosownie do regulacji art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówie├▒ publicznych Zamawiaj┬▒cy zawiadamia, i┬┐ w niniejszym post├¬powaniu odrzucono nast├¬puj┬▒ce oferty: 

 

Oferta nr 4.

ARIM Sp. z o. o.

ul. Karola Miarki 33

58-500 Jelenia Góra

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ - brak kosztorysu ofertowego.

 

Oferta nr 10.

P.H.U. KASMAR

ul. Jastrzêbia 5/46

26-600 Radom

ZAK┬úAD US┬úUG STUDZIENNYCH MARIAN WÓJCIK

ul. Spacerowa 5

25-026 Kielce

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ - brak kosztorysu ofertowego.

 

Pytania i odpowiedzi dotycz┬▒ce przetargu:

Pytanie 1:
Zamawiaj┬▒cy w bardzo rygorystyczny sposób okre┬Âli┬│ parametry dotycz┬▒ce nawierzchni poliuretanowej. Wymaganie tak du┬┐ej ilo┬Âci konretnych parametrów uniemo┬┐liwia zaoferowanie nawierzchni równowa┬┐nych co jest sprzeczne z zasad┬▒ uczciwej konkurencji.
Czy zamawiaj┬▒cy dopu┬Âci nawierzchni├¬ o parametrach:
1. Grubo┬Â├Ž ca┬│kowita: 13mm
2. Przepuszczalno┬Â├Ž dla wody: tak
3. Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm; strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2mm
4. Wytrzyma┬│o┬Â├Ž na rozci┬▒ganie (MPa) ≥ 0,85
5. Wyd┬│u┬┐enie wzgl├¬dne przy zerwaniu (%) 55 ± 3
6. Wytrzyma┬│o┬Â├Ž na rozdzieranie (N) ≥ 104
7. ┬Žcieralno┬Â├Ž (mm) ≤ 0,09
8. Twardo┬Â├Ž wed┬│ug metody Shore'a (Sh A) 58 ± 6
9. Przyczepno┬Â├Ž do pod┬│o┬┐a i mi├¬dzywarstwowa ≥ 0,65
10. Przyczepno┬Â├Ž do pod┬│o┬┐a mineralno-gumowego ≥ 0,50
11. Wspó┬│czynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
- w stanie suchym ≥ 0,77
- w stanie mokrym ≥ 0,71
12. Odporno┬Â├Ž na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 630 ± 90
- stan powierzchni po badaniu: bez zmian
13. Odporno┬Â├Ž na dzia┬│anie zmiennych cykli hydrtechnicznych oceniona:
- przyrostem masy ≤ 0,30
- zmian± wygl±du zewnêtrznego: bez zmian
14. Wygl±d zewnêtrzny nawierzchni: Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie, mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU.
15. Mrozoodporno┬Â├Ž oceniona:
- przyrostem masy (%) ≤ 0,50
- zmian± wygl±du zewnêtrzego: bez zmian
16. Odporno┬Â├Ž na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmian┬▒ barwy po na┬Âwietleniu (nr w skali szarej) 4÷5 bez zmian.
Oferowana nawierzchnia posiada atest PZH, rekomendacjê techniczn± ITB, certyfikat IAAF, autoryzacjê producenta.

Odpowied┬╝:
Zamawiaj┬▒cy dopu┬Âci ka┬┐d┬▒ sportow┬▒ nawierzchni├¬ poliuretanow┬▒ pod warunkiem, ┬┐e posiada parametry równorz├¬dne lub lepsze od parametrów okre┬Âlonych w SIWZ. Okre┬Âlone w projekcie warto┬Âci maj┬▒ zapewni├Ž wysok┬▒ jako┬Â├Ž obiektu.

Pytanie 2:
Czy Zamawiaj┬▒cy dopu┬Âci do udzia┬│u w przetargu nawierzchni├¬ o parametrach minimalnie ró┬┐ni┬▒cych si├¬ od zapisanych w Szczegó┬│owej Specyfikacji Technicznej, która zamiast oczekiwanych:
- wyd┬│u┬┐enie wzgl├¬dne przy zerwaniu (%) 53 ± 3
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 ± 25
posiada
- wyd┬│u┬┐enie wzgl├¬dne przy zerwaniu (%) 53 ± 5
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 ± 50 ?

Odpowied┬╝:
Zamawiaj┬▒cy dopu┬Âci nawierzchni├¬ o parametrach:
- wyd┬│u┬┐enie wzgl├¬dne przy zerwaniu (%) 53 ± 5
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 550 ± 50

Pytanie 3:
Czy Zamawiaj┬▒cy, celem weryfikacji oferowanej nawierzchni, oczekuje do┬│┬▒czenia standardowych dokumentów potwierdzaj┬▒cych jej jako┬Â├Ž:
- Certyfikat IAAF,
- Aprobata lub Rekomendacja ITB,
- Atest Higieniczny PZH,
- Karta techniczna systemu,
- Badania na zawarto┬Â├Ž pierwiastków ┬Âladowych,
- Autoryzacja producenta systemu?

Odpowied┬╝:
Zamawiaj┬▒cy, celem weryfikacji oferowanej nawierzchni, oczekuje do┬│┬▒czenie standardowych dokumentów potwierdzaj┬▒cych jej jako┬Â├Ž, tj
- Certyfikat IAAF,
- Aprobata lub Rekomendacja ITB,
- Atest Higieniczny PZH,
- Karta techniczna systemu,
- Badania na zawarto┬Â├Ž pierwiastków ┬Âladowych,
- Autoryzacja producenta systemu.

Pytanie 4:
Czy wykonawca powinien potwierdzi├Ž posiadanie niezb├¬dnego do┬Âwiadczenia w wykonaniu boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni┬▒ poliuretanow┬▒ referencjami za okres ostatnich pi├¬ciu lat z co najmniej 3 obiektów o powierzchni nie mniejszej ni┬┐ projektowany (dla ka┬┐dego)?

Odpowied┬╝:
Zamawiaj┬▒cy b├¬dzie wymaga┬│ od Wykonawcy udokumentowania niezb├¬dnego do┬Âwiadczenia w wykonywaniu boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni┬▒ poliuretanow┬▒ za okres ostatnich pi├¬ciu lat z co najmniej 3 obiektów (dla ka┬┐dego zadania) o powierzchni nie mniejszej ni┬┐ projektowana.

Pytanie 5:
Jakie dokumenty i o┬Âwiadczenia winni przed┬│o┬┐y├Ž wykonawcy wspólnie ubiegaj┬▒cy si├¬ o udzielenie zamówienia?

Odpowied┬╝:
I Sk┬│adanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegaj┬▒cych si├¬ o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj┬▒cych si├¬ o udzielenie zamówienia (konsorcjum), ustanowi┬▒ oni pe┬│nomocnika do reprezentowania ich w post├¬powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w post├¬powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie obiegaj┬▒cy si├¬ o udzielenie zamówienia sk┬│adaj┬▒ wraz z ofert┬▒ pe┬│nomocnictwo do reprezentowania ich w post├¬powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pe┬│nomocnika. Pe┬│nomocnictwo mo┬┐e wynika├Ž z tre┬Âci umowy konsorcjum.
 2. Ofert├¬, dokumentu potwierdzaj┬▒ce spe┬│nianie warunków udzia┬│u w post├¬powaniu oraz dokumenty potwierdzaj┬▒ce, ┬┐e oferowany zakres prac spe┬│nia wymagania Zamawiaj┬▒cego, sk┬│ada (podpisuje, a w przypadku dokumentów w formie kserokopii po┬Âwiadcza za zgodno┬Â├Ž z orygina┬│em) pe┬│nomocnik, o którym mowa wy┬┐ej, w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegaj┬▒cych si├¬ o udzielenie zamówienia.
 3. Dokumenty wymienione w pkt I ppkt 2 sk┬│ada ka┬┐dy z cz┬│onków konsorcjum lub wspólników spó┬│ki cywilnej.
 4. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawców wspólnie ubiegaj┬▒cych si├¬ o udzielenie zamówienia, nale┬┐y, przed podpisaniem umowy o zamównienie publiczne, przed┬│o┬┐y├Ž Zamawiaj┬▒cemu umow├¬ reguluj┬▒c┬▒ wspó┬│pracj├¬ Wykonawców wspólnie ubiegaj┬▒cych si├¬ o udzielenie zamówienia (umow├¬ konsorcjum).
 5. Umowa konsorcjum powo┬│anego w celu zrealizowania przedmiotu obj├¬tego niniejszym post├¬powaniem winna zawiera├Ž postanowienia wynikaj┬▒ce z istoty stosunku konsorcjalnego oraz poni┬┐sze warunki:
  • a) okre┬Âlenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
  • b) cel zawarcia umowy,
  • c) czas trwania konsorcjum (obejmuj┬▒cy okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i r├¬kojmi),
  • d) zapis o solidarnej odpowiedzialno┬Âci ka┬┐dego cz┬│onka konsorcjum wobec Zamawiaj┬▒cego za wykonanie umowy,
  • e) wy┬│┬▒czenie mo┬┐liwo┬Âci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego cz┬│onków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia,
  • f) zakaz zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiaj┬▒cego.
Pytanie 6:
Prosz├¬ o zmodyfikowanie warunku udzia┬│u w post├¬powaniu dotycz┬▒cego do┬Âwiadczenia, obostrzonego w drodze odpowiedzi na zapytania jednego z wykonawców.
Zmodyfikowany warunek w sposób nieuzasadniony potrzebami Zamawiaj┬▒cego ogranicza dost├¬p do zamówienia Wykonawcom posiadaj┬▒cym du┬┐e do┬Âwiadczenie w wykonywaniu ró┬┐norodnych typów nawierzchni poliuretanowych.
Nie znajduje ┬┐adnego uzasadnienia ┬┐┬▒danie wskazania nie mniej ni┬┐ trzech obiektów o nawierzchni poliuretanowej blisko 2000 m2 ka┬┐de. Obostrzenie to ka┬┐e stwierdzi├Ž, i┬┐ wykonawca, który wykona┬│ kilkadziesi┬▒t kompleksów sportowych typu Orlik, ka┬┐dy zawieraj┬▒cy powierzchni├¬ poliuretanow┬▒ 613,11 m2 b┬▒d┬╝ 1500 m2 nie posiada wystarczaj┬▒cego do┬Âwiadczenia dla wykonania niniejszego zamówienia.
Prosz├¬ o dopuszczenie do udzia┬│u w przetargu wykonawców, którzy wykonali nale┬┐ycie kilka obiektów typu Orlik 2012, ka┬┐dy obejmuj┬▒cy powierzchni├¬ poliuretanow┬▒ nie mniejsz┬▒ ni┬┐ 613,11 m2.
Modyfikacja ta pozwoli unikn┬▒├Ž Zamawiaj┬▒cemu naruszenia podstawowej zasady systemu zamówie├▒ publicznych - zasady uczciwej konkurencji.
Odpowied┬╝:
Dopuszcza si├¬ do udzia┬│u w przetargu wykonawców, krztórzy wykonali nale┬┐ycie co najmniej kilka obiektów obejmuj┬▒cych nawierzchni├¬ poliuretanow┬▒ o powierzchni mniejszej ni┬┐ podana w pierwotnych warunkach udzia┬│u w post├¬powaniu przetargowym.

Dokumenty do pobrania:
 

Za┬│┬▒cznik nr 1 - formularz ofertowy

Za┬│┬▒cznik nr 2 - o┬Âwiadczenie wykonawcy o spe┬│neniu warunków

Za┬│┬▒cznik nr 3 - wzór umowy

Za┬│┬▒cznik nr 4 - przedmiar robót

Za┬│┬▒cznik nr 4 cd. - przedmiar robót - odwodnienie boiska i bie┬┐ni

Za┬│┬▒cznik nr 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Europejski Fundusz Spo│eczny
Strona g│ˇwna Informacje Statut Przetargi