Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

 Na rok szkolny 2014/2015og┬│aszamy nabór do czterech oddzia┬│ów. S┬▒ to oddzia┬│y z rozszerzonym programem nauczania: 

j. polskiego,wiedzy o spo┬│ecze├▒stwie,  historii/geografii (do wyboru)

matematyki, fizyki, j. angielskiego/informatyki (do wyboru)

biologii, chemii (ze zwiêkszon± liczb± godzin z matematyki)

jêzyka angielskiego, geografii oraz j. francuskiegi/j. niemieckiego (do wyboru)

Wymagane dokumenty

• Podanie z wyszczególnieniem nazwy oddzia┬│u, do którego si├¬ ubiega (dost├¬pne tutaj )
• Dwa zdj├¬cia o wym. 30x42 mm (podpisane na odwrocie)
• Orygina┬│ lub  kserokopia ┬Âwiadectwa uko├▒czenia szko┬│y (po otrzymaniu)
• Orygina┬│ lub  kserokopia za┬Âwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po otrzymaniu)
• Dokumentacja lekarska (karta zdrowia)


Podania mo┬┐na sk┬│ada├Ž w sekretariacie szko┬│y do 23 maja 2014r. do godz. 15:00

Zasady rekrutacji

Zgodnie z obowi┬▒zuj┬▒cymi przepisami rekrutacj├¬ przeprowadzimy na podstawie liczby zdobytych przez kandydata punktów za:

  1. Egzamin gimnazjalny (max. 100)
  2. Oceny na ┬Âwiadectwie(max. 100)

Szczegó┬│owe wyniki egzaminu wyra┬┐one w skali procentowej dla zada├▒ z zakresu :
- jêzyka polskiego,
- historii i wiedzy o spo┬│ecze├▒stwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
- jêzyka obcego nowo¿ytnego na poziomie podstawowym,
-  wynik procentowy  przeliczany jest na punkty przyjmuj┬▒c wspó┬│czynnik 0,2 (np. ucze├▒ uzyska┬│ z matematyki wynik - 70%, 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji)

Liczb├¬ punktów za ┬Âwiadectwo obliczymy przeliczaj┬▒c na punkty ocen├¬ z j. polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych zaj├¬├Ž edukacyjnych w zale┬┐no┬Âci od klasy, do której kandydat si├¬ ubiega i tak do klasy z rozszerzonym programem:

klasa

rozszerzony program
nauczania w klasie

oceny z zaj├¬├Ž
przeliczane na punkty

1a

j. polski,wos, historia/ geografia

j.polski, matematyka,wos,  hist/geogr.

1b

matematyka, fizyka, j. angielski/informatyka

j. polski, matematyka,fizyka, j.ang./inf.

1c

biologia, chemia

j. polski, matematyka, biologia, chemia

1d

j. angielski, geografia, j.niem. / j.franc.

j. polski, matematyka, geografia, j.obcyPrzeliczenie odbywa├Ž si├¬ b├¬dzie wg nast├¬puj┬▒cych zasad:
• Za stopie├▒ celuj┬▒cy - 18 pkt.
• Za stopie├▒ bardzo dobry - 14 pkt.
• Za stopie├▒ dobry - 10 pkt.
• Za stopie├▒ dostateczny - 6 pkt.
• Za stopie├▒ dopuszczaj┬▒cy - 2 pkt.

Mo┬┐na otrzyma├Ž tak┬┐e: 
* za tytu┬│ finalisty w konkursach organizowanych przez Kuratora O┬Âwiaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim  - 13 pkt./7 pkt.

* za ┬Âwiadectwo uko├▒czenia gimnazjum z wyró┬┐nieniem - 2 pkt. 
* za osi┬▒gni├¬cia w zawodach wiedzy, sportowych  lub artystycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 5 pkt.
* za osi┬▒gni├¬cia w zawodach wiedzy, sportowych  lub artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym - 2 pkt.  
 * za osi┬▒gni├¬cia w aktywno┬Âci na rzecz innych ludzi, zw┬│aszcza w formie wolontariatu lub ┬Ârodowiska szkolnego - 2 pkt.
* do 6 pkt. - za ┬Âredni┬▒ arytmetyczn┬▒ zaokr┬▒glon┬▒ do 3 miejsc po przecinku za ┬Âwiadectwo uko├▒czenia gimnazjum.

W/w osi┬▒gni├¬cia musz┬▒ by├Ž odnotowane na ┬Âwiadectwie.

Szczegó┬│owe informacje o terminach poszczególnych etapów rekrutacji .

 12 maja od godz.10:00 do 23  maja do godz.15:00  

- podanie z uwzgl├¬dnieniem nazwy oddzia┬│u 

 - dwa zdj├¬cia o wym. 30 x 42 mm (podpisane na odwrocie)

20 czerwca od godz.10:00  do  24 czerwca  do godz.16:00  - kandydaci mog┬▒ dokonywa├Ž zmiany wyboru klasy

od 27 czerwca od godz. 11:00 do 30 czerwca do godz. 16:00

  -  orygina┬│ lub kserokopia ┬Âwiadectwa uko├▒czenia gimnazjum  

  -  orygina┬│ lub kserokopia za┬Âwiadczenia o szczegó┬│owych wynikach egzaminu         gimnazjalnego.

do 3  lipca do godz. 16:00    

  - og┬│oszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyj├¬cia do  klas pierwszych

od 4  lipca do 7 lipca   

 Kandydaci zakwalifikowani do przyj├¬cia do szko┬│y sk┬│adaj┬▒:    

- o┬Âwiadczenie woli uczenia si├¬ w tej szkole    

- orygina┬│ ┬Âwiadectwa i za┬Âwiadczenia o szczegó┬│owych wynikach egzaminu  gimnazjalnego 

 - dokumentacj├¬ lekarsk┬▒ (kart├¬ zdrowia, kart├¬ szczepie├▒)

8  lipca do  godz. 16:00     

og┬│oszenie list kandydatów przyj├¬tych i kandydatów nieprzyj├¬tych do szko┬│y 

od 25 sierpnia do 29 sierpnia – rekrutacja uzupe┬│niaj┬▒ca

Szczegó┬│owe zasady rekrutacji okre┬Âla Zarz┬▒dzenieNr 6 Mazowieckiego Kuratora O┬Âwiaty z dnia 10 lutego 2014r.

 Europejski Fundusz Spo│eczny