Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

Nasza szko┬│a

"Codzienn┬▒ prac┬▒ twoj┬▒ mo┬┐esz wszystko dobre na tym ┬Âwiecie zepsu├Ž i wszystko z┬│e naprawi├Ž"

                                                                                       
Maria D┬▒browska

Ta my┬Âl naszej patronki sta┬│a si├¬ wskazówk┬▒ dla naszej pracy pedagogicznej i wychowawczej od 2006 roku, kiedy to obchodzili┬Âmy jubileusz 70- lecia liceum.

  Cele i zadania szko┬│y.

Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒ce im. M. D┬▒browskiej w Pionkach:

1. umo┬┐liwia zdobycie wiedzy i umiej├¬tno┬Âci niezb├¬dnych do uzyskania ┬Âwiadectwa uko├▒czenia szko┬│yoraz ┬Âwiadectwa dojrza┬│o┬Âci,

2. umo┬┐liwia absolwentom dokonanie ┬Âwiadomego wyboru dalszego kierunku kszta┬│cenia,

3. umo┬┐liwia rozwijanie zainteresowa├▒ uczniów,

4. kszta┬│tuje ┬Ârodowisko wychowawcze sprzyjaj┬▒ce realizowaniu celów i zasad okre┬Âlonych w ustawie o Systemie O┬Âwiaty, stosownie do warunków szko┬│y i wieku uczniów

5. sprawuje opiek├¬ nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz mo┬┐liwo┬Âci szko┬│y

6. umo┬┐liwia uczniom podtrzymanie to┬┐samo┬Âci narodowej i religijnej poprzez pe┬│n┬▒ realizacj├¬ programu nauczania oraz programu wychowawczego,

7. udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez prac├¬ wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego i wspó┬│prac├¬ z Poradni┬▒ Psychologiczno-Pedagogiczn┬▒oraz innymi placówkami terapii pedagogicznej,

8. realizuje opiekê nad uczniami niepe³nosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne

9. realizuje program doskonalenia nauczycieli w ramach Wewn┬▒trzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli- WDN

                                           ┬╝r. Statut szko┬│y (s.2 i 3)

 Misja szko┬│y

Jeste┬Âmy szko┬│┬▒ ogólnokszta┬│c┬▒c┬▒,

traktuj┬▒c┬▒ podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli ,

harmonijnie zintegrowan┬▒ ze spo┬│eczno┬Âci┬▒ lokaln┬▒ i otwart┬▒ na inicjatywy,

kreuj┬▒c┬▒ zdrowych, m┬│odych Polaków otwartych na Europ├¬ i ┬Âwiat,

poszukuj┬▒cych prawdy, dobra i pi├¬kna w ┬Âwiecie.

                                          ┬╝r. Statut szko┬│y (s. 5)

Nasza m³odzie¿ bêdzie:

umia┬│a odkrywa├Ž i rozwija├Ž swoje zdolno┬Âci i zainteresowania,

┬Âwiadomie i kreatywnie kieruj┬▒ca w┬│asnym ┬┐yciem

odpowiedzialna za s┬│owa i czyny

posiadaj┬▒ca kultur├¬ osobist┬▒ i wra┬┐liwo┬Â├Ž

szanuj┬▒ca tradycje i ┬Ârodowisko naturalne

tolerancyjna

umiej├¬tnie rozwi┬▒zywa├Ž konflikty i prawid┬│owo porozumiewa├Ž si├¬ z lud┬╝mi oraz w pe┬│ni wykorzystywa├Ž swoje mo┬┐liwo┬Âci intelektualne.

                                          ┬╝r. Statut szko┬│y (s.5 i 6)

Ca┬│y dokument mo┬┐na znale┬╝├Ž w zak┬│adce Pliki szko┬│y oraz w sekretariacie i bibliotece szko┬│y.Zapraszamy do zapoznania si├¬ z tym wa┬┐nym dokumentem.

 

A ponad to:

  • atmosfera panuj┬▒ca u nas jest wspania┬│a - ludzie s┬▒ otwarci i ch├¬tni do nawi┬▒zywania znajomo┬Âci i wymiany my┬Âli, do┬Âwiadcze├▒;
  • w naszej szkole jest spokojnie i bezpiecznie - nie ma mowy o takich zjawiskach jak fala czy przemoc wobec s┬│abszych. Dodatkowo dzia┬│a u nas system monitoringu;
  • mamy 15 doskonale wyposa┬┐onych pracowni przedmiotowych
Europejski Fundusz Spo│eczny