Strona g│ˇwnaNasza szko┬│aHistoriaPatronkaPlan lekcjiZmiany planuRekrutacjaNauczycieleSamorz┬▒dDla rodzic├│wPliki szkolneKalendarzKronikaKonkursyGalerieZdj├¬cia klasoweSukcesy uczni├│wStypendy┬ÂciRanking szk├│┬│Matura 2015SportPedagog szkolnyWolontariatSZOKKsi├¬ga go┬ÂciKontaktRed@kcj@BIPLOok-magazinePlatforma C++Moodle

Historia szko┬│y

We wrze┬Âniu 1936 roku z inicjatywy mieszka├▒ców Pionek, Kuratorium Okr├¬gu Szkolnego Krakowskiego powo┬│a┬│o Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Zrzeszenia Rodzicielskiego. Na pocz┬▒tku gimnazjum mie┬Âci┬│o si├¬ w budynku przy ulicy Kolejowej, jednak ju┬┐ w nast├¬pnym roku zosta┬│o ono przeniesione do budynku Szko┬│y Powszechnej nr 2 przy ulicy Jana Kochanowskiego i pozosta┬│o tam a┬┐ do wybuchu wojny.
Gimnazjum podlega┬│o Ministerstwu Wyzna├▒ Religijnych i O┬Âwiecenia Publicznego. Do szko┬│y przyjmowano m┬│odzie┬┐ po uko├▒czeniu VI klasy szko┬│y powszechnej, warunkiem przyj├¬cia by┬│o zdanie egzaminu wst├¬pnego, za który uczniowie p┬│acili 10 z┬│, a op┬│ata za rok nauki wynosi┬│a 40 z┬│. Pierwszym dyrektorem gimnazjum by┬│ Mieczys┬│aw Kozar - S┬│obudzki, który w latach dwudziestych zas┬│yn┬▒┬│ jako autor muzyki do piosenek ┬┐o┬│nierskich mi├¬dzy innymi „┬»o┬│nierska dola", „Wieczorny apel", „Bia┬│e ró┬┐e", czy te┬┐ „My, Pierwsza Brygada".
Z chwil┬▒ wybuchu wojny dzia┬│alno┬Â├Ž szko┬│y zosta┬│a zawieszona, cz├¬┬Â├Ž nauczycieli opu┬Âci┬│a Pionki. Ci, którzy pozostali do ko├▒ca okupacji prowadzili tajne nauczanie. Mimo dzia┬│a├▒ wojennych gimnazjum ju┬┐ w pa┬╝dzierniku 1939 roku wznowi┬│o dzia┬│alno┬Â├Ž.
W okresie tym szko┬│├¬ reprezentowa┬│ jej dyrektor Theodosius Hlibowicki, a jej nazw├¬ zamieniono na Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum w Pionkach. 5 stycznia 1940 roku Urz┬▒d Gubernatora Dystryktu Radomskiego przes┬│a┬│ do w┬│adz starostwa pismo, w którym poinformowa┬│, i┬┐ Niemcy wydali nakaz zamkni├¬cia szko┬│y. W tej sytuacji rozpocz├¬┬│y dzia┬│alno┬Â├Ž tajne komplety. Prac├¬ w tajnym nauczaniu podj├¬li nauczyciele miejscowego gimnazjum, w tym pó┬╝niejsza dyrektorka pani W┬│adys┬│awa Wro├▒ska, a ich dyrektorem zosta┬│ Stefan Wasilewski. Lekcje odbywa┬│y si├¬ trzy razy w tygodniu w domach prywatnych w Pionkach lub Suskowoli. Nauka na tajnych kompletach trwa┬│a do wyzwolenia Pionek, to jest do 15 stycznia 1945 roku.
Po wyzwoleniu uczniowie tajnych kompletów przeszli do szko┬│y ┬Âredniej ogólnokszta┬│c┬▒cej, która zosta┬│a reaktywowana w lutym 1945 roku pod nazw┬▒ Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Zrzeszenia Rodzicielskiego. Uczniowie rozpocz├¬li nauk├¬ w budynku przy ulicy Kolejowej.
1.IX.1949 roku szko┬│a zosta┬│a przej├¬ta przez pa├▒stwo i otrzyma┬│a nazw├¬ „Pa├▒stwowa Szko┬│a Ogólnokszta┬│c┬▒ca Stopnia Licealnego w Pionkach powiat Kozienice".
8.X.1952 roku Liceum zosta┬│o przeniesione do budynku Szko┬│y Podstawowej nr 2 przy ulicy Jana Kochanowskiego. Tam szko┬│a mie┬Âci┬│a si├¬ do 1954 roku. By┬│ to najtrudniejszy okres w historii szko┬│y. Z┬│e warunki lokalowe spowodowa┬│y, ┬┐e zaj├¬cia odbywa┬│y si├¬ w godzinach popo┬│udniowych od 13.30 do 20.00. W tej sytuacji dyrekcja szko┬│y wraz
z Komitetem Rodzicielskim rozpoczê³a starania o wybudowanie nowego budynku dla potrzeb Liceum.
Jesieni┬▒ 1955 roku zako├▒czono budow├¬ szko┬│y przy ulicy Aleje Lipowe 23. Uroczyste przekazanie budynku odby┬│o si├¬ 1.IX.1955 roku z udzia┬│em przedstawicieli Kuratorium, w┬│adz wojewódzkich, powiatowych, miejskich.
2.I.1967 roku decyzj┬▒ Kuratorium w Kielcach szko┬│a otrzyma┬│a nazw├¬ Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒ce w Pionkach. 1.IX.1972 roku szko┬│a otrzyma┬│a imi├¬ Marii D┬▒browskiej.
W zwi┬▒zku z nadaniem imienia Komitet Rodzicielski ufundowa┬│ szkole sztandar i tablice ku czci patronki. Uroczysto┬Âci nadania sztandaru odby┬│y si├¬ 6.X.1972 roku w rocznic├¬ urodzin patronki Marii D┬▒browskiej w miejscowej hali sportowej.

Liceum by┬│o i jest ku┬╝ni┬▒ talentów, wykszta┬│ci┬│o wielu wybitnych naukowców, lekarzy, prawników... Mimo ukierunkowania ogólnokszta┬│c┬▒cego dzi├¬ki wybitnym profesorom i decyzjom w┬│adz o┬Âwiatowych w roku szkolnym 1972/73 uda┬│o si├¬ stworzy├Ž
klasy profilowane matematyczno - fizyczne i biologiczno - chemiczne.
We wrze┬Âniu 1973 r. szko┬│a otrzyma┬│a stary barak. Z pozyskanego z rozbiórki materia┬│u wzniesiono szkolny budynek gospodarczy. Rozpocz├¬to tak┬┐e budow├¬ boiska sportowego. W pracach przy rozbiórce i budowie boiska wiele godzin przepracowali spo┬│ecznie uczniowie szko┬│y. W roku szkolnym 1973/74 powsta┬│a pracownia geograficzna
i laboratorium j├¬zykowe. W nast├¬pnych latach zorganizowano pracowni├¬ historyczn┬▒ oraz dwie pracownie polonistyczne w salach nr 13 i 16. W powstaniu i wyposa┬┐eniu pracowni bardzo du┬┐y udzia┬│ mieli rodzice uczniów naszej szko┬│y. W roku szkolnym 1987/88 Zak┬│ad Do┬Âwiadczalny „Chemimetal" w Pionkach zmodernizowa┬│ laboratorium j├¬zykowe oraz przyczyni┬│ si├¬ do urz┬▒dzenia w naszej szkole pracowni komputerowej.
W sierpniu 2000 r. wymieniono w szkole wszystkie okna. We wrze┬Âniu tego samego roku dokonano modernizacji szkolnej kot┬│owni. Ze ┬Ârodków przeznaczonych na ochron├¬ ┬Ârodowiska wymieniono piec ciep┬│owniczy z w├¬glowego na gazowy, wymieniono wi├¬kszo┬Â├Ž grzejników w szkole. W styczniu 2001 r. dokonano kompleksowego remontu ┬│azienek na pierwszym pi├¬trze. W lipcu i sierpniu 2001 r. wykonano termomodernizacj├¬ budynku szkolnego. Wyremontowano dach i wykonano now┬▒ elewacj├¬. We wrze┬Âniu 2001 r. powsta┬│a nowa pracownia komputerowa, wyposa┬┐ona w nowoczesne komputery pod┬│┬▒czone do internetu. Z dawnej czytelni biblioteki szkolnej powsta┬│a czytelnia multimedialna. Powi├¬kszono male├▒kie pomieszczenie czytelni, ┬│┬▒cz┬▒c bibliotek├¬ z pracowni┬▒ historyczn┬▒, jednocze┬Ânie remontuj┬▒c magazyn i wypo┬┐yczalni├¬. Pracownia historyczna zosta┬│a przeniesiona do sali nr 5 (dawnej pracowni j. francuskiego), a pracownia j├¬zykowa powsta┬│a w zlikwidowanej pracowni zaj├¬├Ž technicznych.
23.10.2002 r. zosta┬│a zarejestrowana w S┬▒dzie Rejonowym w Warszawie Fundacja „O ┬Âwiat┬│y umys┬│ dziecka", której inicjatork┬▒ i pierwsz┬▒ fundatork┬▒ by┬│a pani W┬│adys┬│awa Wro├▒ska - by┬│a dyrektorka szko┬│y. Celem statutowym fundacji jest wspieranie finansowe (roczne stypendium) ubogiej m┬│odzie┬┐y, która ko├▒czy nasz┬▒ szko┬│├¬ z najlepszymi wynikami
i odnosi sukcesy w olimpiadach i konkursach.
W listopadzie 2004 r. przeprowadzono remont ┬│azienki i pomieszcze├▒ socjalnych na parterze, utworzono gabinet wicedyrektora.
W czasie wakacji 2005 roku wyremontowano wej┬Âcie i przedsionki do szko┬│y, u┬│o┬┐ono p┬│ytki na parterze. W listopadzie wyremontowano ┬│azienk├¬ na drugim pi├¬trze.
W maju 2006 r. pracownia komputerowa zosta┬│a wyposa┬┐ona w nowe komputery. Jesieni┬▒ 2006 r. zosta┬│o zmodernizowane otoczenie wokó┬│ szko┬│y (u┬│o┬┐ono kostk├¬ na placu szkolnym i chodniku przed ogrodzeniem szkolnym, wymieniono o┬Âwietlenie wokó┬│ szko┬│y). Przeprowadzona zosta┬│a naprawa i malowanie ogrodzenia.
7 pa┬╝dziernika 2006 r. odby┬│y si├¬ uroczysto┬Âci zwi┬▒zane z Jubileuszem 70-lecia szko┬│y. Z tej okazji odprawiona zosta┬│a uroczysta msza ┬Âwi├¬ta w intencji by┬│ych i obecnych pracowników szko┬│y, rodziców, uczniów i absolwentów. Nast├¬pnie licznie zgromadzone grono go┬Âci wzi├¬┬│o udzia┬│ w akademii, po czym wszyscy udali si├¬ na „spotkania po latach", aby powspomina├Ž i zwiedzi├Ž szko┬│├¬.
W roku szkolnym 2006/2007 podj├¬to starania o budow├¬ hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym i szatni┬▒. W listopadzie 2007 r. uzyskano pozwolenie na budow├¬. Niestety budowa hali zatrzyma┬│a si├¬ na etapie planów i marze├▒, ale za to w 2010 roku wybudowane zosta┬│o nowoczesne boisko wielofunkcyjne, które 9 listopada br. zosta┬│o uroczy┬Âcie otwarte i oddane do u┬┐ytku. W nast├¬pnym roku wymieniono dach na budynku szko┬│y, a latem 2012 roku wyremontowano budynek gospodarczy i wygospodarowano w nim pomieszczenia na zaplecze sportowe.


Rozwój placówka zawdzi├¬cza┬│a jej dyrektorom. Funkcj├¬ t├¬ pe┬│nili kolejno:

 • Mieczys┬│aw S┬│obudzki 1936-1939
 • Stanis┬│aw Wasilewski do 10.II.1945
 • Stanis┬│aw Walczyna 10.IX.1945 - 1.IX.1946
 • Józef Lisak 1946-1948
 • Zdzis┬│aw Paw┬│owski 1948-1950
 • Julian Niedzielski 1950-1953
 • Stanis┬│aw Bie├▒ 1953-1957
 • W┬│adys┬│awa Wro├▒ska 1957-1972
 • Ignacy Janowski 1972-1975
 • Zofia St┬▒pór 1975 - 1976
 • Marian Pietraszewski 1976-1991
 • Zenon Bukowski 1991-2004
 • Ewa Glego┬│a od 2004

 
Europejski Fundusz Spo│eczny